• Afwijkende voetstand: wat is het, hoe komt het en wat kunnen wij doen?

  Uw voeten bestaan uit verschillen botten, gewrichten, spieren en pezen. Dit maakt dat er op veel verschillende plekken op uw voeten klachten kunnen ontstaan. Eén van de oorzaken van deze voetgerelateerde klachten, kan een afwijkende voetstand en/of een afwijkend looppatroon zijn.

  Wat is een afwijkende voetstand?

  Het is belangrijk dat de druk op uw voeten evenwichtig verdeeld wordt. Bij het lopen, sporten, springen worden uw voeten belast. Op het moment dat deze belasting zich te veel centreert op één bepaalde plek of speren verkeerd worden gebruikt, lijdt dit soms tot klachten. Soms lopen mensen meer op hun tenen, op de binnenzijde (Pronatie) of buitenzijde (Supinatie) van hun voet. Het kan ook zijn dat iemand Naar binnen of naar buiten knikt met de voet. Dit zijn allemaal afwijkende standen die uw voeten kunnen hebben.

  Hoe weet u of u een afwijkende voetstand heeft?

  U merkt vaak dat er iets mis is, op het moment dat u pijn krijgt aan uw voeten, enkels of knieen. Indien dit niet vanzelf overgaat, is het belangrijk dat u op zoek gaat naar de oorzaak. Soms valt het een ander op dat u ‘anders’ staat of loopt. Uw Podotherapeut kan u hierbij helpen.

  Is het mogelijk om een afwijkende voetstand te voorkomen?

  Veelal is een afwijkende voetstand niet te voorkomen. De manier waarop je staat en loopt ontwikkelt zich op vanaf dat je leert lopen op jonge leeftijd. Vanaf de puberteit heeft de voet zijn manier van staan en lopen aangenomen. Indien er sprake is van een overmatige afwijking of klachten op jonge leeftijd, is het verstandig om dit dan al te corrigeren met behulp van zolen. Maar ook op later moment kan een afwijking in de voetstand of looppatroon ontstaan door bv een ongeluk, botbreuk, knie/heupprothese of ziektebeeld.

  Wat kunt u zelf doen bij een afwijkende voetstand?

  Er zijn spierversterkende oefeningen die u kunt doen, maar er is geen garantie dat hierdoor de klachten verdwijnen. Hierdoor corrigeert u immers de voetstand niet. Het dragen van goede, stevige schoenen met een afwikkeling kan de voet enigszins ondersteunen, maar lost de oorzaak niet op. Ons advies is daarom altijd om uw podotherapeut te bellen om écht de oorzaak van het probleem aan te pakken.

  Hoe helpt uw Podotherapeut u als u hier last van heeft?

  Afhankelijk van wat er mis is, kan uw Podotherapeut een passende oplossing bieden. Denk daarbij aan podotherapeutische (steun)zolen die de stand van uw voet corrigeren. Of door een orthese (hulpstukje) voor uw tenen. Maar ook een schoenadvies is onderdeel van de behandeling. In sommige gevallen werken we samen met een fysio- of oefentherapeut om bv blokkades in uw voet of een afwijkende stand hogerop in het lichaam te behandelen.

Alle berichten
×
×
Privacybeleid
Privacybeleid van Podotherapie Smulders

Algemeen
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Gegevens die van u verwerkt worden
In onze podotherapiepraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden; NAW-gegevens, Burgerservicenummer (BSN) en Documentnummer. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen. Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s). Voorts hebben we uw gegevens nodig voor het financieel verwerken van de behandeling.
Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.

De plichten van de podotherapeut
Uw podotherapeut is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
-	Voor zorgverlening;
-	Voor doelmatig beheer en beleid;
-	Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;
-	Voor facturatie;
-	Voor een audit, een keer in de vijf jaar ondergaat de podotherapiepraktijk een verplichte audit. Dit is een onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

Alle medewerkers binnen Podotherapie Smulders hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Wij hebben extra maatregelen genomen door middel van beveiligingssoftware toe te passen.

Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde internetverbinding (SSL).
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Uw rechten als zorgconsument:
U heeft de volgende rechten:
-	Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
-	Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
-	Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
-	Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
-	Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
-	Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Podotherapie Smulders hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens als u daar toestemming voor heeft verleend , indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de fysiotherapeut of pedicure waar u tevens onder behandeling bent en voor een optimale behandeling en samenwerking gegevens verstrekt krijgt van de podotherapeut).

Uitwisseling gegevens
Podotherapie Smulders wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via beveiligd digitaal informatie kanaal (Zorgmail/Zorgdomein) en via Siilo (beveiligde app voor zorgprofessionals) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met uw huisarts of andere betrokken zorgverleners.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw podotherapeut hierover graag met u in gesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op 013-5719234 of stuur een e-mail naar info@podotherapiesmulders.nl