• Diabetes Mellitus

  Oorzaak en behandeling.

  De voeten van mensen met diabetes mellitus ontwikkelen vaker voetafwijkingen, waardoor ze een hoger risico op een diabetische voetulcus lopen.

  Wat is een voetulcus?

  Een diabetisch voetulcus is een wond aan de voeten die langer dan twee weken bestaat en geen tekenen van genezing laat zien. Een wondje dat binnen deze tijd een normale korstvorming heeft, is dit dus niet! Wel zal het loslaten van de korst langer duren bij mensen met diabetes mellitus in vergelijking tot iemand die geen diabetes heeft.

  Hoe ontstaan diabetische ulcera?

  Diabetische ulcera ontstaan niet zomaar! De volgende risicofactoren vergroten de kans op het ontstaan:

  • Verlies protectieve sensibiliteit oftewel verlies PS (zenuwbeschadiging)
  • Perifeer arterieel vaatlijden oftewel PAV (vaatvernauwing)
  • Verlies PS en PAV
  • Verlies PS en verhoogd risico op huiddefecten/infecties
  • PAV en verhoogd risico op huiddefecten/infecties
  • Verlies PS en tekenen van lokaal verhoogde druk
  • PAV en tekenen van lokaal verhoogde druk
  • Verlies PS en PAV èn tekenen van lokaal verhoogde druk
  • Charcotvoet
  • Eerder doorgemaakt diabetisch ulcus
  • Amputatie in voorgeschiedenis
  Er zijn dingen die u zelf kunt doen om de kans op diabetische ulcera te verkleinen. We hebben ze voor u opgesomd in deze lijst.

  Behandelmogelijkheden

  Wij hebben een speciaal spreekuur voor mensen met slecht genezende (diabetische) voetwonden. U kunt hiervoor terecht in onze voetenpoli in het ETZ Elizabeth. Aan de hand van een uitgebreid onderzoek zal de podotherapeut tot een conclusie komen over de verdere therapie. Wij helpen u met de volgende behandelmethoden:

  • Podotherapeutische zolen
  • Een orthese (teenstukje)
  • Orthonyxie (nagelbeugel bij kromme of ingegroeide nagels)
  • Instrumentele behandeling ( bij ingegroeide nagels, diabetische wonden en risicopatiënten) Let wel hierbij gaat het niet om pedicurebehandelingen.
  • Voorlopige therapieën
  • Shock-wave therapie bij hielspoor klachten (vaak icm podotherapeutische zolen)
  • Een schoenadvies en/of aanpassingen
  Indien u meer wil weten over onze behandeling, bekijk dan onze uitlegvideo of neem contact met ons op.
 • Wat kunt u zelf doen?

  Er zijn genoeg tips en adviezen die u zelf kunt volgen om het risico zo klein mogelijk te houden. Hieronder volgt een opsomming van dingen die u juist wel, maar ook juist niet moet doen.

  • Inspecteer dagelijks uw voeten. Gebruik voor de onderkant eventueel een spiegel. Let op verkleuringen, blaren en wondjes. Als u een wondje ontdekt controleer of deze binnen een week genezen is. Zo niet, neem contact op met uw huisarts, diabetesverpleegkundige, specialist of podotherapeut.
  • Droog uw voeten na het wassen goed af, ook tussen de tenen.
  • Smeer dagelijks uw voeten in met een voetencrème. Dit voorkomt een droge huid die snel beschadigd kan raken door invloeden van buitenaf.
  • Neem nooit voetbaden als de huid kapot is. Door voetbaden wordt de huid week waardoor deze snel beschadigd kan raken door invloeden van buitenaf. Als u al een wond heeft dan kan deze, als de huid week is, makkelijk groter worden.
  • Loop nooit op blote voeten. Bij verminderd gevoel is het risico groot dat wanneer u in een steentje, punaise, enz trapt u het NIET voelt met alle gevolgen van dien.
  • Verwijder nooit zelf eelt en likdoorns. Het risico is groot dat u een wondje maakt.
  • Knip nagels altijd recht af. Als u dit zelf niet meer kunt laat dit dan door iemand anders doen zoals uw partner, huisgenoot, familielid of pedicure. Hoeken mogen afgerond worden dmv een vijl, maar nooit weggeknipt. Door nagels recht af te knippen voorkomt u (voor een groot deel) een ingegroeide nagel.
  • Draag sokken zonder naden en panty’s binnenste buiten. Zo kunnen de naden niet in uw voet drukken.
  • Keer voor het aantrekken uw schoen een keer om en voel aan de binnenkant om er zeker van te zijn dat er geen steentjes en dergelijke in uw schoen zitten.
  • Draag schoenen zonder naden, omdat deze in de voet kunnen drukken.
  • Draag schoenen die lang en breed genoeg zijn met een niet al te hoge hak.
  • Draag geen slippers. In slippers zijn uw voeten kwetsbaarder voor invloeden van buitenaf.
  • Als u koude voeten hebt leg dan geen kruik in bed, maar trek een paar warme sokken aan. Het kan mogelijk zijn dat u niet meer voelt wanneer de kruik te warm is.
  • Laat uw voeten jaarlijs inspecteren/controleren door een podotherapeut of uw diabetesverpleegkundige. Zo weet u hoe het met uw voeten gesteld is.
 • Meer over ons diabetisch voetonderzoek

  Al de genoemde risicofactoren worden door middel van een ‘diabetische voetscreening’ in kaart gebracht. Wanneer u onder controle bent bij de internist of huisarts, zal de praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige 1x per jaar uw voeten ‘screenen’ volgens een vast protocol. Mocht hieruit blijken dat u enig risico op voetproblematiek heeft, dan wordt u door verwezen naar de (diabetes)podotherapeut voor verder onderzoek.

   

  De (diabetes)podotherapeut verricht een ‘diabetisch voetonderzoek’ waaruit uw precieze risico zal blijken, een zogenaamd zorgprofiel. De uitslag wordt met u besproken, evenals advies voor eventuele behandeling, doorverwijzing of advies voor zelfzorg. Tot slot stelt de podotherapeut een individueel behandelplan op waaruit de preventieve medisch noodzakelijke zorg duidelijk is.

  Dit wordt vanuit de basisverzekering vergoed door uw zorgverzekeraar. Meer informatie hierover vindt u in de brochure:

  Voetzorg bij Diabetes.

   

  Bepaalde behandelingen en de hulpmiddelen (zolen, orthese, nagelbeugel, enz) vallen in de aanvullende verzekering. De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en per aanvullend pakket.

 • Toelichting oorzaken diabetes mellitus

  Neuropathie

  Vermindering van het gevoel door beschadiging van de zenuwen. Hierdoor kunt u een blaar, wondje of steentje in de schoen niet voelen en loopt u te lang door. De zweetproductie zal verminderen met een dunne, droge en gladde huid tot gevolg. Deze huid kan sneller beschadigd raken door invloeden van buitenaf, omdat een droge huid niet zo veel elasticiteit heeft. Ook kunnen de kleine voetspieren uitvallen of minder werken doordat de zenuwen die de spieren tot beweging aanzetten beschadigd of aangetast zijn. Dit heeft veranderingen in de voet- en teenstand tot gevolg, waardoor u anders gaat lopen en de voet anders belast.

   

  Perifeer arterieel vaaltijden:

  Als gevolg van diabetes mellitus kan er een vernauwing of dichtslibben van de bloedvaten optreden, waardoor er onvoldoende zuurstof naar de weefsels gevoerd wordt. Het gevolg hiervan is dat er onvoldoende uitwisseling plaatsvindt van zuurstof in het bloed naar de weefsels. Er kunnen spontane wondjes ontstaan, een bestaande wond zal minder snel genezen of in het ergste geval kan een deel van de voet verloren gaan.

   

  Beperkte gewrichtsbeweeglijkheid:

  Door diabetes mellitus kan er verstijving en verdikking van het bindweefsel rond de gewrichten ontstaan. Hierdoor ontstaat er een beperkte gewrichtsbeweeglijkheid. Overigens speelt ook leeftijd hier een rol. Beperkte gewrichtsbeweeglijkheid geeft een afwijkend gangpatroon waardoor er overbelasting onder de voet ontstaat. Onder de voet zal dit zich uiten in (overmatige) eeltvorming.

 • Uitlegvideo

  Wat kunt u verwachten als wij u behandelen?

×
Privacybeleid
Privacybeleid van Podotherapie Smulders

Algemeen
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Gegevens die van u verwerkt worden
In onze podotherapiepraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden; NAW-gegevens, Burgerservicenummer (BSN) en Documentnummer. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen. Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s). Voorts hebben we uw gegevens nodig voor het financieel verwerken van de behandeling.
Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.

De plichten van de podotherapeut
Uw podotherapeut is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
-	Voor zorgverlening;
-	Voor doelmatig beheer en beleid;
-	Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;
-	Voor facturatie;
-	Voor een audit, een keer in de vijf jaar ondergaat de podotherapiepraktijk een verplichte audit. Dit is een onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

Alle medewerkers binnen Podotherapie Smulders hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Wij hebben extra maatregelen genomen door middel van beveiligingssoftware toe te passen.

Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde internetverbinding (SSL).
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Uw rechten als zorgconsument:
U heeft de volgende rechten:
-	Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
-	Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
-	Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
-	Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
-	Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
-	Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Podotherapie Smulders hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens als u daar toestemming voor heeft verleend , indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de fysiotherapeut of pedicure waar u tevens onder behandeling bent en voor een optimale behandeling en samenwerking gegevens verstrekt krijgt van de podotherapeut).

Uitwisseling gegevens
Podotherapie Smulders wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via beveiligd digitaal informatie kanaal (Zorgmail/Zorgdomein) en via Siilo (beveiligde app voor zorgprofessionals) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met uw huisarts of andere betrokken zorgverleners.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw podotherapeut hierover graag met u in gesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op 013-5719234 of stuur een e-mail naar info@podotherapiesmulders.nl
Alle berichten
×