• Heb ik hulp nodig bij mijn sportblessure?

  Dit zijn veel voorkomende sportblessures, waarbij podotherapie u kan helpen.

  Pijn aan voorkant knie

  Deze pijn treedt op bij een specifieke beweging van het kniegewricht tussen de knieschijf en het onder- en/of bovenbeen. Wij onderzoeken uw voetfunctie, looppatroon en de stand van uw voeten, knieën en heupen. Is er een afwijkende voetstand of -gang te zien? Dan meten wij op maat gemaakte podotherapeutische zolen bij u aan.

  Overbelaste achillespees

  U voelt een zeurende en trekkende pijn. In de ochtend bij het opstaan uit je bed voelt de achillespees extra stram aan. Het is belangrijk dat u op tijd actie onderneemt, zodat de klacht niet verergert. Rust en goede schoenen kunnen uitkomst bieden. Zit het probleem in uw looppatroon? Dan helpen we u met podotherapeutische (sport)zolen. Ook kunnen we u sportschoenadvies geven.

  Scheenbeenirritatie

  Shin-splints is een veelvoorkomende overbelastings-blessure van het onderbeen. Veel gezien bij beginnende lopers. U voelt het vaak aan het begin en na afloop van uw sportactiviteit. Een goede warming-up en cooling-down helpen. En ook hier bieden wij uitkomst door uw looppatroon te bestuderen, beïnvloeden en de spieren te ontlasten. Ook krijgt u klachtgericht schoenadvies.

  Peesplaat irritatie/hielpijn

  Hoge belasting in combinatie met een verkeerde gang of stand van de voet kan leiden tot een forse irritatie in de peesplaat of onder de hiel. De dag erna is er vaak een forse startpijn aanwezig. Voldoende rust en het aanpassen van uw belasting met goede schoenen kunnen helpen. Gaat het niet over, dan kunnen wij een drukmeting doen en u klacht verminderen met podotherapeutische zolen, taping en aanvullende therapie.

  Pijn aan buitenkant knie

  Deze klacht (ook wel 'runners knee' genoemd) komt vooral voor bij hardlopers en gaat niet vanzelf over. Juiste schoenen en een correcte loophouding zijn erg belangrijk. Wij kunnen u hierbij helpen, door uw looppatroon te onderzoeken, advies te geven over uw loophouding en -indien nodig- te helpen door u podotherapeutische (sport)zolen aan te meten.

  Zenuwbeklemming

  Een verkeerde voetstand en gang in combinatie met verkeerd schoeisel kan een flinke beklemming veroorzaken waardoor heftige pijn kan optreden. Of juist een doof, dof gevoel met tintelingen. Een gericht schoenadvies en/of therapeutische zolen helpen, omdat ze de druk op de zenuw verminderen en de stand van uw voeten corrigeren.

  Weten of we uw sportblessure kunnen verhelpen?

  Neem contact op met onze sportblessurespecialist Ingrid.

  U kunt ons bereiken voor een afspraak via:
  Tilburg Reeshof: 013-5719234 

  Bergen op Zoom: 164-255294 

  Tholen: 0166-604615

  Roosendaal: 0165-235105

  Natuurlijk kunt u ook uw vraag stellen via ons contactformulier.

Alle berichten
×
×
Privacybeleid
Privacybeleid van Podotherapie Smulders

Algemeen
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Gegevens die van u verwerkt worden
In onze podotherapiepraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden; NAW-gegevens, Burgerservicenummer (BSN) en Documentnummer. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen. Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s). Voorts hebben we uw gegevens nodig voor het financieel verwerken van de behandeling.
Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.

De plichten van de podotherapeut
Uw podotherapeut is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
-	Voor zorgverlening;
-	Voor doelmatig beheer en beleid;
-	Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;
-	Voor facturatie;
-	Voor een audit, een keer in de vijf jaar ondergaat de podotherapiepraktijk een verplichte audit. Dit is een onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

Alle medewerkers binnen Podotherapie Smulders hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Wij hebben extra maatregelen genomen door middel van beveiligingssoftware toe te passen.

Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde internetverbinding (SSL).
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Uw rechten als zorgconsument:
U heeft de volgende rechten:
-	Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
-	Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
-	Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
-	Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
-	Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
-	Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Podotherapie Smulders hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens als u daar toestemming voor heeft verleend , indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de fysiotherapeut of pedicure waar u tevens onder behandeling bent en voor een optimale behandeling en samenwerking gegevens verstrekt krijgt van de podotherapeut).

Uitwisseling gegevens
Podotherapie Smulders wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via beveiligd digitaal informatie kanaal (Zorgmail/Zorgdomein) en via Siilo (beveiligde app voor zorgprofessionals) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met uw huisarts of andere betrokken zorgverleners.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw podotherapeut hierover graag met u in gesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op 013-5719234 of stuur een e-mail naar info@podotherapiesmulders.nl