• Dit zijn onze Podotherapeuten

  Maak kennis met de Podotherapeuten van Podotherapie Smulders. Ze hebben elk hun eigen specialisaties, maar delen hun gedrevenheid voor het vak. Kunnen wij wat voor u betekenen? We horen het graag!

 • Frans Smulders

  Podotherapeut

  In 1979 afgestudeerd als podotherapeut, waarna hij samen met zijn vrouw Ria de praktijk heeft opgericht. Een all-round podotherapeut met 40 jaar ervaring.

   

  Frans is nog steeds actief in het volgen van bijscholing en op zoek naar nieuwe ontwikkelingen of behandelingsmogelijkheden. Ziet uitdaging in lastige klachten of moeilijke voeten. Zoals hij zelf zegt: ‘Ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken’.

   

  Kwaliteitsgeregisteerd en opgeleid tot MSU-echografist.
   

  Specialisaties: Hielspoorklachten, voorvoetklachten, second opinion, kindervoet, echografie, shockwave-therapie

   

  Coreen Smulders

  Podotherapeut / Diabetespodotherapeut

  In 2001 afgestudeerd als podotherapeut. Naast de werkzaamheden voor Podotherapie Smulders, werkte Coreen van 2001 t/m 2007 als podotherapeut in het diabetesvoeten-team van poli Revalidatiegeneeskunde van het VUMC.

   

  In 2005 richtte Coreen -samen met de vaatchirurgen, internisten en revalidatiearts van het ETZ- een diabetes voeten-poli opgericht.

   

  In mei 2011 behaalde Coreen haar bachelor degree tot Diabetespodotherapeut.

   

  Kwaliteitsgeregisteerd en opgeleid tot MSU-echografist.

   

  Specialisaties: Diabetes, Hielspoorklachten, voorvoetklachten, kindervoet, echografie, shockwave-therapie.

   

  Ingrid Verhees

  Podotherapeut / Sportpodotherapeut

   

  Sinds 2007 afgestudeerd als podotherapeut en werkzaam in onze praktijk.

   

  In november 2011 behaalde Ingrid als één van de eerste podotherapeuten de bachelor-degree tot Sportpodotherapeut. Sportgerelateerde klachten vind Ingrid een leuke uitdaging en zoekt daarbij ook graag de samenwerking met andere disciplines zoals een fysiotherapeut, oefentherapeut, gespecialiseerde sportwinkel.

   

  Kwaliteitsgeregisteerd en opgeleid tot MSU-echografist.

   

  Specialisaties: Sportgerelateerde klachten, kindervoet, hielspoor, echografie, shockwave-therapie.

   

  Felicita Kolen

  Podotherapeut

   

  Sinds 1 september 2020 als podotherapeut aan de slag gegaan bij Podotherapie Smulders.

   

  Tijdens haar studies was ze al erg leergierig en dat is ze nog steeds. Ze houdt er van om nieuwe dingen uit te proberen, daar weer van te leren en nieuwe mensen te leren kennen. Ze heeft affiniteit om te werken met diabetespatiënten, sporters en kinderen. Voor haar afstudeeronderzoek koos ze het onderwerp Diabetes.

   

  Specialisaties: Diabetes Mellitus, kindervoet, sportgerelateerde klachten, hielspoorklachten.

 • Hoe borgen wij de kwaliteit van onze zorg?

  De bevoegdheid tot het voeren van de titel podotherapeut is voorbehouden aan degenen die een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geaccrediteerde HBO-opleiding (bachelor opleiding) voor podotherapeuten hebben afgerond, zoals geregeld in art.34 van de wet BIG.

   

  Om periodiek geregistreerd te kunnen worden in dit register dienen de ingeschreven beroepsbeoefenaren te voldoen aan de opgestelde kwaliteitseisen. Alle aan onze praktijk verbonden podotherapeuten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en geregistreerd in het kwaliteitsregister.

Alle berichten
×
×
Privacybeleid
Privacybeleid van Podotherapie Smulders

Algemeen
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Gegevens die van u verwerkt worden
In onze podotherapiepraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden; NAW-gegevens, Burgerservicenummer (BSN) en Documentnummer. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen. Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s). Voorts hebben we uw gegevens nodig voor het financieel verwerken van de behandeling.
Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.

De plichten van de podotherapeut
Uw podotherapeut is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
-	Voor zorgverlening;
-	Voor doelmatig beheer en beleid;
-	Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;
-	Voor facturatie;
-	Voor een audit, een keer in de vijf jaar ondergaat de podotherapiepraktijk een verplichte audit. Dit is een onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

Alle medewerkers binnen Podotherapie Smulders hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Wij hebben extra maatregelen genomen door middel van beveiligingssoftware toe te passen.

Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde internetverbinding (SSL).
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Uw rechten als zorgconsument:
U heeft de volgende rechten:
-	Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
-	Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
-	Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
-	Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
-	Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
-	Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Podotherapie Smulders hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens als u daar toestemming voor heeft verleend , indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de fysiotherapeut of pedicure waar u tevens onder behandeling bent en voor een optimale behandeling en samenwerking gegevens verstrekt krijgt van de podotherapeut).

Uitwisseling gegevens
Podotherapie Smulders wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via beveiligd digitaal informatie kanaal (Zorgmail/Zorgdomein) en via Siilo (beveiligde app voor zorgprofessionals) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met uw huisarts of andere betrokken zorgverleners.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw podotherapeut hierover graag met u in gesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op 013-5719234 of stuur een e-mail naar info@podotherapiesmulders.nl