• WERKWIJZE

  Op deze manier gaan wij te werk.

  U maakt een afspraak

  Voor nieuwe en terugkerende patiënten

  Om u snel in te kunnen plannen, vragen we u om telefonisch een afspraak te maken. Ook uw afspraak verzetten kan uitsluitend telefonisch via 013-5719234. Een afspraak annuleren kan telefonisch, via e-mail of ons contactformulier.

  Uw eerste bezoek

  Wat neemt u mee?

  U bent verwezen door uw huisarts, of u heeft zelf besloten om een afspraak te maken. Tijdens uw eerste afspraak onderzoeken wij uw probleem. Neem daarom mee:

  1. Indien van toepassing, de verwijzing van uw huisarts of specialist
  2. Uw verzekeringspasje en een identiteitsbewijs
  3. Schoenen waar u veel op loopt, eventueel  sport- of werkschoenen

  Uw behandeling

  Dit zijn de stappen

  Stap 1: Het onderzoek
  Er zijn verschillende Podotherapeutische onderzoeken die we kunnen doen. Afhankelijk van uw klacht, bepalen we welk onderzoek nodig is.

   

  Wij vinden het belangrijk dat u zich bij ons thuis voelt. En vertrouwen hebt in de persoon die u behandelt. Steeds een ander gezicht is niet prettig. Daarom zorgen wij ervoor dat u altijd ingepland wordt bij dezelfde Podotherapeut.


  Stap 2: Diagnose en behandelplan
  Na het onderzoek stellen wij een diagnose en bespreken we het behandelplan. Zo weet u wat er aan de hand is en wat we voor u kunnen betekenen. Tevens geven we (schoen)adviezen.
   

  Heeft u diabetes? Dan zijn er vaak aanvullende testen nodig.


  Stap 3: Kosten en vergoedingen
  We berekenen het kostenplaatje geven uitleg over een eventuele vergoeding van uw verzekering. Indien u akkoord gaat met verdere behandeling, maken we vervolgafspraken. Indien u verwezen bent door een arts, ontvangt hij of zij een verslag van het onderzoek, de diagnose, het behandelplan en verdere verloop.

  Uw vervolgbehandelingen

  Toekomstige afspraken

  Indien u akkoord bent met het behandelplan, maken we verdere afspraken voor het ophalen van de zolen, het maken en/of afleveren van de orthese, Shock-wave therapie, instrumentele behandeling of nagelbeugel.

   

  Bij het ophalen van de zolen of orthese krijgt u uitleg over het gebruik, opbouwschema, onderhoud en schoenadviezen. Tevens maken we een afspraak voor een controle (meestal na acht weken). Dit eerste controle-bezoek en eventuele noodzakelijke aanpassingen brengen we niet in rekening. We willen dat u tevreden bent met onze oplossing!

 • Dit zijn onze podotherapeutische onderzoeken

  Anamnese

  Een vraaggesprek waarbij we inventariseren wat er aan de hand is. We brengen uw dagelijks leven in kaart, in relatie tot de klacht.

  Functieonderzoek

  Er wordt gekeken of de voet de juiste bewegingsuitslagen kan maken.

  Palpatie

  Geprobeerd wordt om de pijnlijke plaatsen te ‘palperen’, oftewel voelen en te lokaliseren.

  Inspectie

  De gehele houding wordt bekeken en nagemeten. Met name het onderste deel van het lichaam, de voeten, enkels, knieën, onderrug.

  Ganganalyse

  Tijdens het lopen wordt uw looppatroon in kaart gebracht.

  Afdrukken

  Er worden blauwdrukken/stempels van de voeten gemaakt.

  Voetdrukmeting

  Met een drukmeetplaat scannen we uw voeten stilstaand en lopend. Zo beoordelen we uw voetbelasting en afwikkeling.

  Schoeninspectie:

  Uiteindelijk wordt gekeken welke schoenen veel gedragen worden. De maat wordt gemeten op juistheid en we bekijken het slijtvlak.

Alle berichten
×
×
Privacybeleid
Privacybeleid van Podotherapie Smulders

Algemeen
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Gegevens die van u verwerkt worden
In onze podotherapiepraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden; NAW-gegevens, Burgerservicenummer (BSN) en Documentnummer. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen. Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s). Voorts hebben we uw gegevens nodig voor het financieel verwerken van de behandeling.
Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.

De plichten van de podotherapeut
Uw podotherapeut is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
-	Voor zorgverlening;
-	Voor doelmatig beheer en beleid;
-	Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;
-	Voor facturatie;
-	Voor een audit, een keer in de vijf jaar ondergaat de podotherapiepraktijk een verplichte audit. Dit is een onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

Alle medewerkers binnen Podotherapie Smulders hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Wij hebben extra maatregelen genomen door middel van beveiligingssoftware toe te passen.

Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde internetverbinding (SSL).
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Uw rechten als zorgconsument:
U heeft de volgende rechten:
-	Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
-	Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
-	Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
-	Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
-	Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
-	Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Podotherapie Smulders hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens als u daar toestemming voor heeft verleend , indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de fysiotherapeut of pedicure waar u tevens onder behandeling bent en voor een optimale behandeling en samenwerking gegevens verstrekt krijgt van de podotherapeut).

Uitwisseling gegevens
Podotherapie Smulders wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via beveiligd digitaal informatie kanaal (Zorgmail/Zorgdomein) en via Siilo (beveiligde app voor zorgprofessionals) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met uw huisarts of andere betrokken zorgverleners.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw podotherapeut hierover graag met u in gesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op 013-5719234 of stuur een e-mail naar info@podotherapiesmulders.nl