• WERKWIJZE

  Op deze manier gaan wij te werk.

  Het eerste bezoek

  Wat neemt u mee?

   

  Nadat u verwezen bent door uw (huis)arts of specialist of u komt via directe toegankelijkheid (DTP) wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste bezoek; het onderzoek. Hierbij worden diverse stappen doorlopen om te inventariseren wat uw problemen zijn, te achterhalen wat de oorzaak is en te bekijken welke behandelingsmogelijkheden er zijn.

   

  Wat brengt u mee bij het 1e bezoek:

  1. Indien van toepassing de verwijzing van uw huisarts of specialist
  2. Uw verzekeringspasje en een identiteitsbewijs
  3. Schoenen waar u veel op loopt, evt  sport of werkschoeisel

  Podotherapeutisch onderzoek

  Hoe ziet een podotherapeutisch onderzoek eruit?

   

  • Anamnese: Dit is een vraaggesprek waarbij geïnventariseerd wordt wat er aan de hand is en uw algemeen dagelijks leven in kaart wordt gebracht in relatie tot de klacht (beroep, hobby, sport, operatie, enz.) De klachten worden hierin uitgediept om een goede indruk te krijgen wat er precies aan de hand is.
  • Functieonderzoek: Er wordt gekeken of de voet de juiste bewegingsuitslagen kan maken.
  • Palpatie: Geprobeerd wordt om de pijnlijke plaatsen te ‘palperen’, oftewel voelen en te lokaliseren.
  • Inspectie: De gehele houding wordt bekeken en nagemeten. Met name het onderste deel van het lichaam, de voeten, enkels, knieën, onderrug.
  • Ganganalyse: Tijdens het lopen wordt uw looppatroon in kaart gebracht.
  • Afdrukken: Er worden blauwdrukken/stempels van de voeten gemaakt.
  • Voetdrukmeting: Door middel van een drukmeetplaat, die verbonden is met de pc, worden uw voeten statisch (stilstaand) en dynamisch (lopend) gescand. Hiermee kunnen we uw voetbelasting en de afwikkeling verder beoordelen.
  • Schoeninspectie: Uiteindelijk wordt gekeken welke schoenen veel gedragen worden. De maat wordt gemeten op juistheid en het slijtvlak wordt bekeken.

   

  Aan het einde van het onderzoek wordt er een diagnose, conclusie en behandelplan opgesteld. Dit wordt uitgebreid met u besproken, omdat we het belangrijk vinden dat u zelf weet wat er aan de hand is en wat we voor u kunnen betekenen. Tevens worden er (schoen)adviezen gegeven.


  Vervolgens wordt het kostenplaatje voor u berekend en uitleg gegeven over de vergoedingen door de verzekering. Wanneer u toestemming geeft voor verdere behandeling worden er vervolgafspraken met u gemaakt. De verwijzer ontvangt een verslag van het onderzoek, diagnose, behandelplan en verdere beloop vd behandeling.

  Bij mensen met diabetes wordt het bovenstaande onderzoek uitgebreid met aanvullende testen. Voor meer informatie hierover klikt u hier.

  Vervolg behandelingen

  Verdere afspraken voor de toekomst

   

  Wanneer u toestemt met het behandelplan worden er verder afspraken gemaakt voor het ophalen van de zolen, het maken/afleveren van de orthese, Shock-wave therapie, instrumentele behandeling of nagelbeugel. 

   

  Bij het ophalen van de zolen of orthese krijgt u uitleg over het gebruik, opbouwschema, onderhoud en schoenadviezen. Tevens wordt er een afspraak gemaakt voor een controle.


  Wij achten het van groot belang om u zo goed mogelijk te helpen. Om de kwaliteit te waarborgen vinden wij het belangrijk dat er een controle na 8 weken dragen plaats vindt bij podotherapeutische zolen en ortheses. Dan kunnen wij zo nodig het hulpmiddel aanpassen voor een optimaal resultaat. Daarom worden de kosten van het 1e controle-bezoek (na 8 weken dragen) en de evt aanpassingen die daarbij nodig zijn niet in rekening gebracht.

  Uw behandelaar

  Altijd een vertrouwd gezicht!

   

  Wij vinden het belangrijk dat u zich ‘thuis voelt’ en vertrouwen hebt in de persoon die u behandelt. Steeds een ander gezicht is niet prettig. Daarom zorgen wij ervoor dat u altijd ingepland wordt bij dezelfde behandelaar, zodat u daar een vertrouwensband mee op kunt bouwen. In uitzonderlijke gevallen, bij vakantie/ziekte/enz. of op uw eigen verzoek, wordt u in overleg in gepland bij een collega.

   

  Afspraken

  Afspraken maken, verzetten en annuleren

   

  Afspraken maken en verzetten kan uitsluitend telefonisch. Voor bereikbaarheid en telefoonnummers klikt u hier. 

  Een afspraak annuleren kan telefonisch , via e-mail of het contactformulier op de website.

   

  Nieuwe patiënt?

  Wanneer u als nieuwe patiënt een afspraak wilt maken, kan dit na verwijzing van een arts of specialist of via directe toegankelijkheid (DTP).

  In geval van DTP zijn wij wettelijk verplicht om tijdens het eerste bezoek een DTP-screening af te nemen om te beoordelen of het mogelijk is om zonder verwijzing behandeld te worden. Meer info over DTP klik hier.

 • Podotherapie Smulders

  HET BETERE VOETENWERK

Alle berichten
×
×
Privacybeleid van Podotherapie Smulders
Algemeen
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
Gegevens die van u verwerkt worden
In onze podotherapiepraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden; NAW-gegevens, Burgerservicenummer (BSN) en Documentnummer. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen. Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s). Voorts hebben we uw gegevens nodig voor het financieel verwerken van de behandeling.
Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.
De plichten van de podotherapeut
Uw podotherapeut is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
-	Voor zorgverlening;
-	Voor doelmatig beheer en beleid;
-	Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;
-	Voor facturatie;
-	Voor een audit, een keer in de vijf jaar ondergaat de podotherapiepraktijk een verplichte audit. Dit is een onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie.
Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.
U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
Alle medewerkers binnen Podotherapie Smulders hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Wij hebben extra maatregelen genomen door middel van beveiligingssoftware toe te passen.
Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde internetverbinding (SSL).
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).
Uw rechten als zorgconsument:
U heeft de volgende rechten:
-	Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
-	Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
-	Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
-	Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
-	Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
-	Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Podotherapie Smulders hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens als u daar toestemming voor heeft verleend , indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de fysiotherapeut of pedicure waar u tevens onder behandeling bent en voor een optimale behandeling en samenwerking gegevens verstrekt krijgt van de podotherapeut).
Uitwisseling gegevens
Podotherapie Smulders wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via beveiligd digitaal informatie kanaal (Zorgmail/Zorgdomein) en via Siilo (beveiligde app voor zorgprofessionals) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met uw huisarts of andere betrokken zorgverleners.
Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw podotherapeut hierover graag met u in gesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op 013-5719234 of stuur een e-mail naar info@podotherapiesmulders.nl
×
Privacybeleid van Podotherapie Smulders

Algemeen
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
Gegevens die van u verwerkt worden
In onze podotherapiepraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden; NAW-gegevens, Burgerservicenummer (BSN) en Documentnummer. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen. Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s). Voorts hebben we uw gegevens nodig voor het financieel verwerken van de behandeling.
Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.

De plichten van de podotherapeut
Uw podotherapeut is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
-	Voor zorgverlening;
-	Voor doelmatig beheer en beleid;
-	Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;
-	Voor facturatie;
-	Voor een audit, een keer in de vijf jaar ondergaat de podotherapiepraktijk een verplichte audit. Dit is een onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

Alle medewerkers binnen Podotherapie Smulders hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Wij hebben extra maatregelen genomen door middel van beveiligingssoftware toe te passen.

Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde internetverbinding (SSL).
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Uw rechten als zorgconsument:
U heeft de volgende rechten:
-	Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
-	Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
-	Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
-	Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
-	Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
-	Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Podotherapie Smulders hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens als u daar toestemming voor heeft verleend , indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de fysiotherapeut of pedicure waar u tevens onder behandeling bent en voor een optimale behandeling en samenwerking gegevens verstrekt krijgt van de podotherapeut).

Uitwisseling gegevens
Podotherapie Smulders wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via beveiligd digitaal informatie kanaal (Zorgmail/Zorgdomein) en via Siilo (beveiligde app voor zorgprofessionals) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met uw huisarts of andere betrokken zorgverleners.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw podotherapeut hierover graag met u in gesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op 013-5719234 of stuur een e-mail naar info@podotherapiesmulders.nl