• Shockwave & Echografie

  Indien u last heeft van hielspoor.

  Er is een apparaat op de markt dat een chronische fasciitis plantaris (overbelaste. ontstoken aanhechting van de voetzoolpees) of hielspoor (botaanwas onder het hielbeen) verder kan behandelen met behulp van shockwave. We waren de eerste podotherapeut in Brabant -en de derde in Nederland- die gebruik maakt van dit apparaat.

  Wat doet Shockwave-therapie?

  Wanneer het herstelproces traag is, is er sprake van een chronische klacht. Het lichaam heeft het euvel geaccepteerd als normaal en herkent niet meer dat het afwijkend is. Met Shockwave-therapie wordt het chronische proces door kleine schokjes omgezet in een acuut proces, zodat het lichaam weer in staat van paraatheid gebracht wordt om “het trauma” te herstellen.

  Onze werkwijze

  Dit is hoe wij te werk gaan:

  • De pijnlocatie wordt gepalpeerd en gemarkeerd. 
  • Daarna wordt het pistool op de locatie gehouden en worden de impulsen met korte tussenpozen “afgeschoten”.
  • Na de behandeling is het belangrijk dat de patiënt op zolen gaat lopen, zodat de pijnlocatie ontlast wordt. 
  • Wanneer nodig kan de patiënt pijnstillers innemen. Na een behandeling volgt een rustpauze van 1 week.
  De patiënten die tot nu toe behandeld zijn, ervaren na de eerste behandeling al een pijnverlichting.
 • Shockwave therapie

  Hoe werkt het shockwave apparaat?
  Het apparaat is gebaseerd op de niersteenvergruizer. Eén shockwave-behandeling bestaat uit 2000 impulsen met een frequentie tussen de 6 en 10 Hz onder druk van 2.5-4 bar. Het pakt alleen het gevolg aan. Het is dus geen middel om de oorzaak van de fasciitis plantaris/hielspoor aan te pakken. De therapie dient als aanvulling op de bestaande behandelings- mogelijkheden.

  Wanneer heeft Shockwave therapie meerwaarde?

  Indien de pijnlocatie ter hoogte van de aanhechting op de calcaneus zit en wanneer het klachtenherstel niet verloopt zoals het hoort, terwijl de omstandigheden (aanpak van oorzaak d.m.v. zolen en/of adequaat schoeisel) goed zijn.

  Echografie

  Hoe werkt Echografie?

  Echografie is een manier om 'in het lichaam te kijken' en te zoeken naar aandoeningen of weefsel veranderingen. Dit wordt gedaan middels het sturen van geluidsgolven welke teruggekaatst worden naar het apparaat dat de geluidsgolven opwekt en deze vervolgens omzet in beeld. (vergelijkbaar met echografie bij zwangere vrouwen)

   

  Er wordt gelet op veranderingen in de spieren, kapsel en botstructuren. Met deze techniek kan er nog nauwkeuriger gezocht worden naar de locatie van de fasciitis plantaris/hielspoor.

   

  Wanneer heeft echografie meerwaarde?

  Wanneer het ingezet wordt ter ondersteuning van de Shockwave-therapie.

 • Uitlegvideo's

  Hoe werkt shockwave therapie en echografie? In deze uitlegvideo's nemen we u stap voor stap mee!

  Shockwave therapie

  Dit kunt u verwachten bij shockwave therapie.

  Echografie

  Hoe werkt echografie? Dat leggen we u uit in deze video!

Alle berichten
×
×
Privacybeleid
Privacybeleid van Podotherapie Smulders

Algemeen
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Gegevens die van u verwerkt worden
In onze podotherapiepraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden; NAW-gegevens, Burgerservicenummer (BSN) en Documentnummer. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen. Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s). Voorts hebben we uw gegevens nodig voor het financieel verwerken van de behandeling.
Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.

De plichten van de podotherapeut
Uw podotherapeut is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
-	Voor zorgverlening;
-	Voor doelmatig beheer en beleid;
-	Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;
-	Voor facturatie;
-	Voor een audit, een keer in de vijf jaar ondergaat de podotherapiepraktijk een verplichte audit. Dit is een onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

Alle medewerkers binnen Podotherapie Smulders hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Wij hebben extra maatregelen genomen door middel van beveiligingssoftware toe te passen.

Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde internetverbinding (SSL).
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Uw rechten als zorgconsument:
U heeft de volgende rechten:
-	Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
-	Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
-	Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
-	Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
-	Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
-	Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Podotherapie Smulders hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens als u daar toestemming voor heeft verleend , indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de fysiotherapeut of pedicure waar u tevens onder behandeling bent en voor een optimale behandeling en samenwerking gegevens verstrekt krijgt van de podotherapeut).

Uitwisseling gegevens
Podotherapie Smulders wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via beveiligd digitaal informatie kanaal (Zorgmail/Zorgdomein) en via Siilo (beveiligde app voor zorgprofessionals) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met uw huisarts of andere betrokken zorgverleners.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw podotherapeut hierover graag met u in gesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op 013-5719234 of stuur een e-mail naar info@podotherapiesmulders.nl