• Wat is een ingegroeide teennagel en wat kunt u er aan doen?

  Een ingegroeide teennagel wil zeggen dat de zijkant van uw nagel in uw huid drukt. Dit kan erg vervelend zijn. Niet alleen ervaart u pijn en irritatie, maar de huid kan ook ontsteken als er een wondje ontstaat.

  Waardoor kan een ingegroeide teennagel ontstaan?

  Er zijn verschillende manieren waarop een ingegroeide teennagel kan ontstaan. Denk daarbij aan:

  • Te kleine of te smalle schoenen;
  • Wanneer u uw teennagels te kort of rond afknipt, niet recht;
  • Bij kromme teennagels;
  • Wanneer u uw teen stoot;
  • Als u regelmatig aan uw nagels ‘peutert’;
  • Indien u veel zweet aan uw voeten.

  Hoe weet u of u een ingegroeide teennagel heeft?

  De huid naast uw teennagel wordt doorgaans rood en dik. Er op drukken of staan is pijnlijk. Mogelijk heeft uw nagel ook een wat gelige kleur. Dit komt omdat er pus in zit. Uiteindelijk -als u de ingegroeide nagel niet behandeld- kan er ook ‘wild vlees’ ontstaan. Dit is littekenweefsel.

  Kunt u ingegroeide teennagels voorkomen?

  Het kan zijn dat uw ingegroeide nagels erfelijk zijn, of dat u er last van krijgt doordat u uw voet gestoten heeft. Maar vaker is de aanleiding dat u uw nagels niet goed knipt en/of dat u niet de juiste schoenen draagt. Met onderstaande tips verkleint u dan ook de kans dat het bij u gebeurt.

  • Knip uw teennagels recht af en knip ze niet te kort.
  • Knip geen hoeken weg.
  • Draag schoenen die uw tenen voldoende ruimte bieden.

  Wat kunt u zelf doen tegen ingegroeide teennagels?

  Wij adviseren u om de ingegroeide teennagel niet zelf te behandelen. Dit kan niet alleen heel pijnlijk zijn, het is ook mogelijk dat u de situatie erger maakt in plaats van beter, waardoor er een nijnagel verder de huid in kan groeien bijvoorbeeld. Hoe eerder u contact zoekt met uw Podotherapeut, hoe beter

  Hoe kan uw Podotherapeut u helpen met deze aandoening?

  Wij dragen er zorg voor dat uw nagel weer ‘recht’ gaat groeien. Dit doen we met een nagelbeugel. Dit is een kleine, op maat gemaakt klemmetje van ijzerdraad (hetzelfde materiaal als bij beugels). De beugel moet na enkele weken verstelt en verplaatst worden. Het aantal behandelingen is afhankelijk van uw specifieke situatie. Ook geven we indien nodig schoenadvies, om de kans op de aandoening in de toekomst te verkleinen. Doorgaans is de pijn direct na de behandeling al een stuk minder.

Alle berichten
×
×
Privacybeleid
Privacybeleid van Podotherapie Smulders

Algemeen
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Gegevens die van u verwerkt worden
In onze podotherapiepraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden; NAW-gegevens, Burgerservicenummer (BSN) en Documentnummer. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen. Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s). Voorts hebben we uw gegevens nodig voor het financieel verwerken van de behandeling.
Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.

De plichten van de podotherapeut
Uw podotherapeut is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
-	Voor zorgverlening;
-	Voor doelmatig beheer en beleid;
-	Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;
-	Voor facturatie;
-	Voor een audit, een keer in de vijf jaar ondergaat de podotherapiepraktijk een verplichte audit. Dit is een onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

Alle medewerkers binnen Podotherapie Smulders hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Wij hebben extra maatregelen genomen door middel van beveiligingssoftware toe te passen.

Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde internetverbinding (SSL).
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Uw rechten als zorgconsument:
U heeft de volgende rechten:
-	Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
-	Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
-	Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
-	Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
-	Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
-	Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Podotherapie Smulders hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens als u daar toestemming voor heeft verleend , indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de fysiotherapeut of pedicure waar u tevens onder behandeling bent en voor een optimale behandeling en samenwerking gegevens verstrekt krijgt van de podotherapeut).

Uitwisseling gegevens
Podotherapie Smulders wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via beveiligd digitaal informatie kanaal (Zorgmail/Zorgdomein) en via Siilo (beveiligde app voor zorgprofessionals) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met uw huisarts of andere betrokken zorgverleners.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw podotherapeut hierover graag met u in gesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op 013-5719234 of stuur een e-mail naar info@podotherapiesmulders.nl