• Wat zijn knikvoeten en platvoeten en wat kan uw Podotherapeut er aan doen?

  Zowel knikvoeten als platvoeten zijn veel voorkomend. Gelukkig is hier wel iets aan te doen. Wij vertellen u er graag meer over.

  Wat zijn knik- en platvoeten?

  Als u last heeft van knikvoeten, dan ‘knikken’ uw voeten als het ware naar binnen. Gedurende de eerste levensjaren is dit heel normaal, maar uw voeten zouden na het zesde levensjaar juist moeten staan. Als u platvoeten heeft -het woord zegt het al- betekent dit dat uw voeten platter staan dan normaal. Uw voet hoort aan de onderzijde een boog te hebben. Dit zorgt er voor dat uw lichaamsgewicht goed verdeeld wordt over uw voeten en benen. Ook hier geldt dat baby’s en kleine kinderen soms platvoeten lijken te hebben, maar dit corrigeert zich -net als knikvoeten- in de loop van de tijd vanzelf.

  Hoe ontstaan knik- of platvoeten?

  Er kunnen vele redenen zijn waarom deze aandoeningen ontstaan. Denk aan overgewicht, overbelasting, zwakke voetbogen/voetspieren, botbreuken of blessures. Maar ook genetische factoren kunnen de oorzaak zijn.

  Hoe weet u of u last heeft van knik- of platvoeten?

  Het is niet altijd een probleem wanneer u knik- of platvoeten heeft. Echter, zowel knikvoeten als platvoeten kunnen leiden tot pijn aan de voet. Maar ook andere delen van uw lichaam kunnen hier last van krijgen. Denk aan uw knieën, heupen of zelfs uw onderrug. Indien dit het geval is, dan is het verstandig om actie te ondernemen. U kunt eenvoudig zelf ‘testen’ of u mogelijk knik- of platvoeten heeft. Maak uw voeten nat en ga op een vlak oppervlak staan waar uw afdruk duidelijk zichtbaar is. Als uw gehele voetzool afdrukt op de ondergrond, of vooral zichtbaar aan binnenzijde, dan heeft u mogelijk last van een van deze aandoeningen.

  Is het mogelijk om knikvoeten en platvoeten te voorkomen?

  Of het te voorkomen is, hangt uiteraard af van de oorzaak. Indien er een blessure aan ten grondslag ligt, dan kunt u gedurende een langere periode de belasting op uw voeten verminderen en versterkende spieroefeningen doen. Voldoende beweging, een gezond gewicht en goede schoenen zijn uiteraard belangrijk. Maar, indien de oorzaak genetisch is, dan is het helaas niet mogelijk om dit te voorkomen.

  Wat kunt u zelf doen als u knik- of platvoeten heeft?

  Als u last heeft van knikvoeten of platvoeten, dan is het verstandig om contact op te nemen met uw podotherapeut. Er is namelijk niet veel wat u zelf kunt doen. Uiteraard kunnen spierversterkende oefeningen -zoals bij Hielspoor- de symptomen verminderen, maar het compleet zelf verhelpen van deze aandoening is niet mogelijk.

  Hoe helpt uw Podotherapeut u als u hier last van heeft?

  Uw podotherapeut doet eerst onderzoek naar de oorzaak van uw pijn. Denk hierbij aan een analyse van de stand van uw voet. Indien uit dit onderzoek blijkt dat u inderdaad last heeft van knik- of platvoeten, dan kunnen podotherapeutische zolen in combinatie met goede schoenen vaak uitkomst bieden. Op deze manier komt uw voet rechter te staan (of ondersteunt de zool uw voetboog), zodat uw klachten verholpen worden.

Alle berichten
×
×
Privacybeleid
Privacybeleid van Podotherapie Smulders

Algemeen
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Gegevens die van u verwerkt worden
In onze podotherapiepraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden; NAW-gegevens, Burgerservicenummer (BSN) en Documentnummer. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen. Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s). Voorts hebben we uw gegevens nodig voor het financieel verwerken van de behandeling.
Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.

De plichten van de podotherapeut
Uw podotherapeut is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
-	Voor zorgverlening;
-	Voor doelmatig beheer en beleid;
-	Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;
-	Voor facturatie;
-	Voor een audit, een keer in de vijf jaar ondergaat de podotherapiepraktijk een verplichte audit. Dit is een onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

Alle medewerkers binnen Podotherapie Smulders hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Wij hebben extra maatregelen genomen door middel van beveiligingssoftware toe te passen.

Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde internetverbinding (SSL).
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Uw rechten als zorgconsument:
U heeft de volgende rechten:
-	Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
-	Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
-	Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
-	Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
-	Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
-	Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Podotherapie Smulders hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens als u daar toestemming voor heeft verleend , indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de fysiotherapeut of pedicure waar u tevens onder behandeling bent en voor een optimale behandeling en samenwerking gegevens verstrekt krijgt van de podotherapeut).

Uitwisseling gegevens
Podotherapie Smulders wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via beveiligd digitaal informatie kanaal (Zorgmail/Zorgdomein) en via Siilo (beveiligde app voor zorgprofessionals) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met uw huisarts of andere betrokken zorgverleners.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw podotherapeut hierover graag met u in gesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op 013-5719234 of stuur een e-mail naar info@podotherapiesmulders.nl