• Likdoorns (eksterogen): wat is het, en wat kan uw Podotherapeut doen?

  Likdoorn (ook wel eksteroog genoemd) is een eeltplek, die ontstaat en groeit door aanhoudende druk op een geconcentreerde plaats.

   

  Eelt dient als bescherming van de huid. Een eeltplek bestaat uit dode huidcellen. Als deze op 1 geconcentreerde plek worden aangemaakt door druk, ontstaat er een dikke laag die zich een weg naar binnen drukt Dat noemen we een likdoorn Likdoorn is pijnlijk, omdat deze als een doorn in uw huid naar binnen groeit. En dat zorgt voor druk op uw bot en/of de onderliggende zenuw.

  Hoe ontstaat een likdoorn?

  Iedereen heeft eeltvorming op zijn voeten. Dit is op zich niet erg. Maar als er sprake is van langdurige druk, dan kan een likdoorn ontstaan. De eeltplek ‘verhoornt’ dan als het ware. Dit betekent dat er extra eelt ontstaat, om de plek te beschermen. Die aanhoudende, verhoogde druk kan ontstaan door:

  • Te smalle  of te kleine schoenen dragen;
  • Een afwijkende stand van uw voeten en/of tenen;
  • Een afwijkend looppatroon.

  Hoe weet u of u last heeft van likdoorn?

  Naarmate er meer eelt ontstaat en de ‘doorn’ dieper uw huid binnen dringt, kan dit leiden tot een branderig en stekend gevoel. Likdoorns ontstaan meestal op uw tenen of onder uw voorvoet.

  Is het mogelijk om likdoorn te voorkomen?

  Het dragen van niet goed passend (doorgaans te klein of te smal) schoeisel is veelal de oorzaak van likdoorns. Dus, als u goed passende schoenen draagt en deze ook afwisselt, verkleind u de kans op likdoorn flink. Stiksels of naden van sokken of schoenen kunnen ook druk/wrijving leveren op de huid.

   

  Indien de likdoorn is ontstaan door een verkeerde stand van uw voeten of tenen, dan raden we u een bezoek aan uw Podotherapeut aan.

  Wat kunt u zelf doen om likdoorn tegen te gaan?

  Indien de likdoorn nog niet zo erg is, kan een likdoornpleister helpen. Deze maken uw likdoorn zacht, waardoor deze gemakkelijk verwijderd kan worden. Het verwijderen kunt u beter niet zelf doen. Hierbij kan een pedicure helpen Het verwijderen gebeurt met een speciaal mesje. Wanneer de likdoorn terug blijft komen is een bezoek aan een podotherapeut raadzaam.

  Hoe helpt uw Podotherapeut u als u last heeft van likdoorn?

  Wij kunnen u goed helpen, indien u last heeft van likdoorn. Eerst analyseren wij de stand van uw voeten en tenen. Als u staat, maar ook als u loopt. We kijken hierbij met name naar de drukverdeling. Met behulp van dit onderzoek zien wij of u wellicht een afwijkende stand van uw voeten of tenen heeft, of een afwijkend looppatroon. Daarnaast zullen wij uw schoenen beoordelen om te beoordelen of deze een rol spelen.

   

  Zien wij dat 1 of een combinatie van deze oorzaken aanwezig is, dan kunnen wij u op verschillende manieren helpen. Er kunnen op maat gemaakte therapeutische zolen gemaakt worden, die uw voetstand corrigeren en daarmee de druk verminderen. Daarnaast kunnen wij u helpen doormiddel van een orthese. Dit is een teenstukje die de stand van uw tenen corrigeert en/of de druk op uw tenen vermindert. Hiermee voorkomen we dat er (nieuwe) likdoorns ontstaan.

   

  Maar ook een schoenadvies behoort tot de behandelmogelijkheden. Soms is een combinatie van meerdere behandelmogelijkheden nodig om u klachtenvrij te krijgen.

   

  Natuurlijk verwijderen we ook de likdoorn, indien nodig.

Alle berichten
×
×
Privacybeleid
Privacybeleid van Podotherapie Smulders

Algemeen
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Gegevens die van u verwerkt worden
In onze podotherapiepraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden; NAW-gegevens, Burgerservicenummer (BSN) en Documentnummer. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen. Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s). Voorts hebben we uw gegevens nodig voor het financieel verwerken van de behandeling.
Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.

De plichten van de podotherapeut
Uw podotherapeut is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
-	Voor zorgverlening;
-	Voor doelmatig beheer en beleid;
-	Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;
-	Voor facturatie;
-	Voor een audit, een keer in de vijf jaar ondergaat de podotherapiepraktijk een verplichte audit. Dit is een onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de Nederlandse Vereniging voor Podotherapie.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

Alle medewerkers binnen Podotherapie Smulders hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Wij hebben extra maatregelen genomen door middel van beveiligingssoftware toe te passen.

Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde internetverbinding (SSL).
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Uw rechten als zorgconsument:
U heeft de volgende rechten:
-	Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
-	Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
-	Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
-	Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
-	Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
-	Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Podotherapie Smulders hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens als u daar toestemming voor heeft verleend , indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de fysiotherapeut of pedicure waar u tevens onder behandeling bent en voor een optimale behandeling en samenwerking gegevens verstrekt krijgt van de podotherapeut).

Uitwisseling gegevens
Podotherapie Smulders wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via beveiligd digitaal informatie kanaal (Zorgmail/Zorgdomein) en via Siilo (beveiligde app voor zorgprofessionals) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met uw huisarts of andere betrokken zorgverleners.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw podotherapeut hierover graag met u in gesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op 013-5719234 of stuur een e-mail naar info@podotherapiesmulders.nl